Uttalelse fra Nøtterøy Idrettsforening

23. mars 2012

I denne høringsuttalelsen til Nøtterøy kommune redegjør NIF for sine synspunkter ang utbygging i Nesskogen.

 Uttalelse fra Nøtterøy Idrettsforening Plannr. 201201: Næringsområde Lindholmveien

Det vises til de offisielle dokumenter fra Nøtterøy kommune i plannr. 201201 med uttalelsesfrist 23.03.2012

Nøtterøy Idrettsforening (vil heretter bli omtalt som NIF) vil herunder fremføre vårt syn på denne reguleringsplanen.
I tillegg til denne uttalelsen viser vi til all tidligere kommunikasjon vi har hatt med følgende parter og som har vært
sendt til kommunen både som direkte adressat og i kopi:

Nøtterøy kommune (adressert til Bo Solhaug)
Spir arkitekter (forslagsstiller)
Lindholmveien 14 A ved Geir VinghøgRheinmetal Nordic ved Tor Ivar Kolpus

Vi trekker spesielt frem følgende:

Brev fra NIF datert 10 November 2011 – Sendt til Bo Solhaug
E-post av 12 Desember 2011 – Sendt til Bo Solhaug
E-post av 16 Januar 2012 – Sendt til Bo Solhaug som svar på E-post fra Bo Solhaug fra 13 Januar 2012-03-20

Vi henviser for øvrig også til internettsiden til Nøtterøy Idrettsforening –Hovedforeningen: www.nif-hovedforening.no Under overskriften ”Planlagt utbygging i Nesskogen” har NIF valgt å dele alle E-poster og skriftlige henvendelser i sakens anledning med våre medlemmer (og alle andre interesserte)

I denne uttalelsen vil vi kort redegjøre for NIFs synspunkter i denne saken. Nå som saken er ”offisiell” fra kommunen regner vi med det er en selvfølge at NIF blir invitert til å møte både kommuneadministrasjon og Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk. Vi inviterer også de nevnte instanser til befaring hos NIF i Nesskogen så raskt som mulig etter 23.03.2012.

Vi vil gjerne understreke at NIFs uttalelser i denne saken har vært gjenstand for en grundig og demokratisk prosess internt i NIF. Herunder har det vært gjennomført en konsekvensutredning der samtlige undergrupper i NIF var representert.  Således er styret i NIF trygge på at våre uttalelser i denne saken representer våre medlemmers interesser. Vi ber kommunen legge til grunn at NIF i denne saken representerer rett i underkant av 1000 medlemmer, hvor flesteparten er barn og unge. Flertallet har Nesskogen som hovedarena for sin idrettsutøvelse. I tillegg til organisert idrett tilbringer flertallet av våre medlemmer mye av sin fritid i og rundt idrettsanlegget.

Med utgangpunkt i de offentlige sakspapirene og informasjon innhentet i denne (regulerings)saken stiller NIF seg i negative til samtlige endringer en slik utbygging vil medføre. Vi har tidligere kommunisert en rekke forutsetninger og krav for å revurdere vår holdning til Vinghøgs infrastruktur og eiendomsmasse(herunder ny veiløsning og parkeringsplass), men vi oppfatter at verken forslagsstiller, Lindholmveien 14 A eller kommunen ved Bo Solhaug har gitt noen som helst tilbakemelding som har gitt NIF grunn til å vurdere vår holding til saken.

Nå som Lindholmveien 14 A ved Spir arkitekter har redegjort for sine konkrete planer, inkludert arealer og høyder, forsterker det NIFs negative holding til regulerings-planen. Sommeren 2011 ble vi fortalt av forslagsstiller at man så for seg et bygg i to etasjer, i plan med eksisterende byggningsmasse. Vi registrer nå at forslagsstiller presenterer et bygg i 3 etasjer så tett opp i NIFs anlegg som mulig. NIF håper at eksisterende tegninger/skisser er bevisst overdimensjonert av taktiske årsaker fra forslagsstiller. Et 3 etasjes stort nybygg presset så nært opp i NIFs klubbhus og lekeplassen vil utvilsomt ødelegge det luftige og hyggelige miljøet som er der i dag. Selv med en utbygging i linje med det forslagstiller opprinnelig indikerte ser NIF ingen annen mulighet enn å måtte flytte virksomheten vår og klubbhuset til den andre siden av kunstgressbanen.  Vi må ironisk kommentere at når NIF for ca ett år siden søkte kommunen om å få fjernet noen trær som «drysset» på klubbhustaket og som skapte problemer med avløp og vedlikehold svarte kommunen nei med begrunnelse om at det heter ”Nesskogen”. Dette er skogen/området kommunen nå vil bidra til å rasere.
I det videre arbeid ber vi kommunen å ta hensyn til følgende samt besvare de spørsmål vi her stiller:
NIF stiller seg kritisk til at kommunen vedtok en endring i kommuneplanen som åpner for reguleringsplanen vi nå uttaler oss om. I ettertid har NIF snakket med kommunestyrerepresentanter som på det tidspunktet kommuneplanen ble vedtatt ikke var klar over i hvor stor negativ grad en utbygging vil påvirke NIF og nærmiljøet Vi oppfatter ikke at kommunen på noen som helst måte frem til nå har tatt initiativ som tar hensyn til NIFs medlemmer, med spesiell vekt på det store antallet barn og ungdommer som tilbringer store deler av sin fritid i Nesskogen. Hvordan vil kommunen ta hensyn til, og legge til rette for, de opptil 1000 barn og unge
som ”hører hjemme” i Nesskogen? NIF frykter at kommunen ser seg blinde på nye arbeidsplasser på bekostning av barn og unges oppvekstmiljø og sikkerhet. NIF mener en større utbygging kun vil ha negative konsekvenser for våre medlemmers sikkerhet og oppvekstmiljø.NIF stiller seg således bak uttalelsen til Miljørettet Helsevern Vestfold om at reguleringsplanen må sees i sammenheng med NIF og nærmiljøet og ønsket om fremtidig utvikling av idrettsanlegget/nærmiljøparken,og ikke minst hvor
viktig det er at ”Barn og unges behov bør settes i sentrum”. Også med dette utgangspunkt stiller NIF seg undrende til at hverken kommunen eller utbygger har tatt noe form for initiativ til en planprosess eller konsekvensanalyse rundt dagens lekeplass. NIF har ved flere anledninger henvist til at også denne vil måtte flyttes ved en utbygging.La det være sagt atter en gang, verken NIF eller personene som representerer NIF i denne saken er næringslivsfiendelige. Vi ønsker selvsagt et blomstrende næringsliv på øya. Men når det er sagt mener vi at konsekvensene av en eventuell utbygging i Nesskogen er så dramatiske for oss at om ikke kommunen og utbygger klarer å presentere gode løsninger for idretten og nærmiljøet, så må kommunen legge til rette for at Rheinmetal flytter til et mer egnet sted i kommunen. Blir det gjort, er saken avsluttet fra vår side. Vi ønsker definitivt ikke en forringelse av vårt område, men å bevare og ivareta den idyllen både vi og våre gjester setter så stor pris på. De foreslåtte endringene vil medføre en rasering av eksisterende grøntområder, inkludert akebake, lekeplass og lysløype. NIF finner det derfor svært upassende med et nytt stort næringsbygg midt i et pent boligområde, friluftsområde og rett oppe i et sikkert og pent idrettsanlegg. Bedriften Rheinmetal Defence Nordic (tidligere Vinghøg AS) informerer om at de har økt fra 60 til over 200 ansatte i løpet av en femårsperiode. Med en forsiktig veksttakt fremover, hvordan vil kommunen se på ytterligere fremtidige utvidelser med ytterligere rasering av nærmiljøet? NIF regner vi med at Vinghøg allerede har kalkulert med at neste utvidelse vil være en sammenslåing av eksisterende bygg med det eventuelle nye bygget. Hva med en videre utbygging utover det? Og hva med etterbruken når Rheinmetal en gang i fremtiden skulle flytte ut? (Vi er kjent med Lindholmveien AS vil være sikret en leieavtale i 10 år etter en eventuell utbygging i henhold til eksisterende planer).

Stiller kommunen seg overhodet kritisk til hva slags utvikling/produksjon Rheinmetal Defence driver med fra Lindholmveien? I følge vår informasjon kan virksomheten i Lindholmveien direkte knyttes til avanserte offensive våpensystemer. Har kommunen I det hele tatt vurdert sikkerhetsrisikoen knyttet til bedriftens virksomhet og plasseringen midt i et bolig og idrettsområde? Har kommunen bedt Rheinmetal redegjøre for hvilke forsvarssystemer løsningene fra Lindholmveien benyttes i og har kommunen konsekvensutredet denne problemstillingen?
NIF påpekte i møte med Vinghøg høsten 2011 at en parkeringløsning (parkeringsbygg) på nordsiden av kunstgressbanen ville ha de største negative konsekvenser for aktiviteten på selve kunstgressbanen (hovedbanen).
Et mindre dårlig alternativ ville således være parkering på østsiden av treningsfeltet. Dette betyr ikke at NIF ubetinget støtter en ny vei og parkeringsløsning. Vi er i det store og hele fornøyd med dagens løsning. En parkeringsløsning slik den er foreslått av forslagsstiller i dag vil ta en større del av vårt treningsfelt. For å opprettholde dagens aktivitetsnivå er NIF avhengig av å disponere et treningsfelt med minst samme areal som i dag. I denne sammenhengen vil vi nevne at Skjærgårsdscupen som årlig avvikles på alle NIF baner i Nesskogen er NIF Fotballs desidert største inntektskilde.  NIF har i sammenheng med denne reguleringssaken hørt rykter om diverse tall knyttet til salg av tomten (kommunen eier) som Lindholmveien 14 A planlegger å bygge på (som endret status i siste kommuneplan-revisjon). NIF ber kommunen redegjør for både tomtesalg og hvordan en ny veiløsning er tenkt finansiert? Vi ber også om at kommunen redegjør for hvilke økte inntekter de legger til grunn for
å legge til rette for 100 nye arbeidsplasser hos Rheinmetal i Lindholmveien?

NIF registrerer at utbyggers planer er basert på mye bruk av bil som transport til området. Dette da de ønsker over 180 P-plasser til sine ansatte. Realiseres dette vil det medføre store kostnader for utbygger. Vi er derfor meget opptatt av at det må
være nulltoleranse fra kommunen til halvgode spareløsninger vedrørende bredde på en gang/sykkelsti til området nå som om trafikken potensielt kan øke kraftig. Når forslagstiller presenterte sitt forslag til veiløsning for NIF høsten 2011 var det basert på en fortausløsning. Å i det hele tatt presentere noe slikt ser NIF på kun som en ren provokasjon og vitner om at utbygger neppe bryr seg om annet enn arbeidsplasser og egen lommebok. NIF ser heller at det prosjekteres færre P-plasser og at sikkerheten til gående og syklende prioriteres.

Vi stiller oss også svært kritisk og undrende til at det prosjekteres 4 eller 5 parkeringsplasser (av 184 påtenkte P-plasser) inn på G/B 28/348 som Nøtterøy IF har bruksrett på, og som omfatter deler av dagens kunstgressbane. Dette er et areal
som idretten ønsker for en fremtidig utvikling (ref tidligere tegninger oversendt kommunen og utbygger). Vi kan ikke forstå annet at det må være mer enn nok areal til parkering på inntegnet P-plass hovedareal. Er det noen logisk forklaring
på hvorfor noen få P-plasser skal berøre dette g/b nr?NIF vil også påpeke at en eventuell planlagt gangsti fra næringsbygg til P-plass må gå i traseen til G/B nr 28/304, og ikke berøre g/b nr 28/348 med samme argumentasjon som over. På NIF virker det som utbygger har et sterkt behov for, og bruker alle mulige midler til, å komme seg inn på arealer som er avsatt til idrett/ friområde eller disponeres av idrettsforeningen. NIF vil også anføre at vi fra flere medlemmer har mottatt informasjon om at et stort politisk parti på Nøtterøy arrangerte årsmøtet sitt høsten 2011 i kantinen på Vinghøgbygget. Dette er lenge etter endringen i kommuneplanen fra sommeren 2011, og følgelig lenge etter at man var kjent med eierens ønske om å utvide. Dersom dette stemmer stiller NIF seg noe undrende til hvorvidt dette var klokt og hvorvidt dette påvirker habiliteten til dette partiets kommunestyrerepresentanter.  I prosessen som har ledet frem til denne uttalelsen har NIF sett på tidligere reguleringsplaner og vedtak for området. Vår konklusjon er at dersom utbygger får tillatelse til å utvide atter engang er dette et å anse som et enormt inngrep kontra tidligere vedtak. Dette er følgelig ikke første gang bedriften beveger seg inn i et friområde. Se forøvrig:

 

http://kart.tonsberg.kommune.no/regplannotteroy/regbest/143_R.pdf
http://kart.tonsberg.kommune.no/regplannotteroy/plankart/143_G.pdf

NIF ser frem til å motta tilbakemelding fra kommunen på denne uttalelsen og vi tar for gitt at NIFs uttalelse vil vektlegges betydelig i det videre arbeid. Som en stor idrettsforening er vi utvilsomt en viktig bærebjelke i Nøtterøy kommune. NIF drives utelukkende på frivillig basis til beste for kommunens befolkning.   På vegne av Nøtterøy Idrettforening (NIF)  Jørn Andersskog (Formann) Erik Vinde (Styremedlem)