Nesskogen – park for idrett og nærmiljø

30. november 2011

Etter en grundig behandling i Nøtterøy IF, inkludert flere møter med Nøtterøy kommune, Vinghøg og Rheinmetal er vår konklusjonen at Nøtterøy IF er motstander av den planlagte utvidelsen av Vinghøgs eiendomsmasse. Ved å omregulere grunneiendom 28/307 fra idrettsanlegg til næringsområde fratas Nøtterøy IF arealer som klubben tidligere har disponert.

Etter en grundig behandling i Nøtterøy IF, inkludert flere møter med Nøtterøy kommune, Vinghøg og Rheinmetal er vår konklusjonen at Nøtterøy IF er motstander av den planlagte utvidelsen av Vinghøgs eiendomsmasse.

Ved å omregulere grunneiendom 28/307 fra idrettsanlegg til næringsområde fratas Nøtterøy IF arealer som klubben tidligere har disponert.

Nøtterøy IF mener at en utvidelse av bygningsmassen vil få negative konsekvenser for idrettsforeningens medlemmer.

Vi er bekymret for tap av lekeareal, lysløype, akebakke og miljøet rundt klubbhuset, som er foreningens viktigste samlingspunkt.

Vi er spesielt bekymret for at planer om nytt parkeringsareal tett innpå hovedbanen vil påvirke sikkerheten til de mange som bruker idrettsanlegg og friluftsarealer.

En utvidelse fører til økt trafikk i nærområdet, og det planlagte parkeringsarealet fører trafikken langt nærmere områder der et stort antall barn og unge trener og leker.

Innholdet i dette skrivet er utarbeidet i felleskap av alle undergruppene i Nøtterøy Idrettsforening.  Nøtterøy IF setter som forutsetning at følgende punkter er på plass før idrettsforeningen eventuelt vil revurdere vår holding til  utbygging av Vinghøgs infrastruktur og eiendomsmasse:

 

 • Parkeringsplass på grunneiendom nr: 28/1 med gang/sykkelsti opp til driftbygginger.
 • Bruksrett på parkeringsplassene etter kl 16.00 på hverdager, og i helger/helligdager fra kl 08.00.
 • Bred gang- og sykkelsti langs eventuell ny adkomstvei som ivaretar barn og unges sikkerhet. Nøtterøy IF skal ikke være med på å dele kosten til utbygging eller fremtidig kost til vedlikehold av ny adkomstvei.
 • Nytt klubbhus.
 • Nytt lekeareal med lekeapparater.
 • Planering av nytt areal til nærmiljøpark og klubbhus:
 1. Felle/fjerne trær.
 2. Fylle på fyllmasse og jord.
 3. Beplante frukttrær og så gress.
 4. Tilrettelagt ny sløyfe for lysløype, og ny akebakke.
 • Makeskifte / Kjøpe ut følgende private grunneiendommer nr:
 1. 28/1
 2. 28/108
 3. 28/194
 4. 28/3
 5. 28/9
 • NIF skal vederlagsfritt ta over kommunens grunneiendommer nr:
 1. 28/1 – Etter makeskifte/kjøp
 2. 28/108 – Etter makeskifte/kjøp
 3. 28/194 – Etter makeskifte/kjøp
 4. 28/3 – Etter makeskifte/kjøp
 5. 28/9 – Etter makeskifte/kjøp
 6. 28/348
 7. 28/208
 8. 28/315
 9. 29/10 – kun areal som brukes av NIF i dag.
 10. 29/310 – kun areal som brukes av NIF i dag.
 • Fritak for kommunale tilknytningsavgifter ved utbygging av nytt klubbhus og haller.
 • Tilrettelagt vann, kloakk, strøm og bredbånd til klubbhuset og haller.
 • Eierskap til 4 stk ferdig regulerte eiendomstomter for fremtidig kapital til realisering av planlagte hallprosjekter.
 • Årlig tilskudd som dekker total årlig strømkostnad for lys til nærmiljøanlegg og utendørs idrettsanlegg.
 • Utbygging og fremtidig vedlikehold av nærmiljøpark/anlegg:
 1. Grillplass
 2. Lekeplass
 3. Benker og blomsterbed
 4. Skøytebane
 5. Boccia / Petanquebane
 6. Sandvolleyballbane
 7. Frukttrær
 8. Sykkelparkering
 • Kommunal garanti for fremtidig utbygging av ny kaldhall, turnhall og kunstgressbaner.

 

noetteroey_idrettsanlegg_illustrasjonsplan_597pxl